Meniu principal

G-U România: uşi culisante cu ridicare pentru terase sau balcoane

 

usa_terasa_cu_ridicare_gu

 

Tradiția obligă şi defineşte cele mai înalte standarde de design și calitate

În 1958, Gretsch-Unitas a fost prima companie care a dezvoltat și lansat un sistem Lift&Slide. Această inovație tehnică a format ulterior o tendință pe piață și a stabilit standardele cu privire la geometria profilului si funcțiunile sistemului, standarde care se aplică și astăzi, după mai multe de 50 de ani de la lansare.
Ca urmare a evoluţiei sistemelor de feronerie Lift&Slide s-au dezvoltat soluţii noi, de înaltă calitate, pentru întreaga gamă de profile folosite în tâmplăria modernă.


Sistemele Lift&Slide – mai mult decât o simplă feronerie

În calitate lider de piață, G-U oferă feronerii culisante cu ridicare ce se evidențiază printr-un înalt confort în operare, prin prevenirea încercărilor de intrare prin efracție, printr-o sistem de ventilare integrat dar și un montaj extrem de simplu.

Feroneriile culisante cu ridicare, acționate electric și având senzori electronici respectă toate normele de siguranță, fiind disponibile în două variante: cu sistemul aplicat ( vizibil ) sau o versiune mai elegantă, ascunsă.

Cu ajutorul feroneriilor Lift&Slide, G-U oferă un sistem modular care corespunde exigențelor utilizatorilor finali în ceea ce privește siguranța, confortul și funcționalitate. 
Sistemul modular oferă de asemenea modernizări ulterioare a elementelor Lift&Slide existente deja.

usa_balcon_lift_slide_gu

♦ Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care, cu acțio­nare manuală

Sistemele de fero­ne­riile cu acțio­nare manuală se regăsesc în oferta G-U în două vari­ante:
modelul GU-937 – pentru greutăți ale canatu­rilor de până la 150/300 kg
modelul GU 934 – pentru greutăți ale canatu­rilor de până la 300/400 kg 

culisanta_ridicare_gu_937

Cu sis­temele de fero­nerie GU-937/GU-934 pot fi realizate elemente cu 2 până la 6 canaturi ( în cazul profilelor din lemn sau PVC ), respectiv elemente cu 2 până la 4 canaturi ( în cazul profilelor din aluminiu ) în toate configuratiile uzuale. 

 • inălțimea canatului de până la 3250 mm
 • silențio­zi­tate excepțio­nală și ușu­rință în rulare pentru canatu­rile culi­s­ante
 • un grad înalt de sigu­ranță în preve­nirea încer­cărilor de intrare prin efracție, dato­rită compo­nen­telor foarte stabile ale fero­ne­riilor
 • preve­nire supli­mentară a încer­cărilor de intrare prin efracție, prin intermediul unor compo­nente de sigu­ranță opțio­nale
 • operare simpla și ușoară dato­rită compo­nen­telor funcțio­nale : cărucioare de rulare, meca­nis­me și mânere rota­tive

usi_culisante_ridicare_gu_optionale

 • un înalt grad de con­fort in utilizare dato­rită unei largi oferte de acces­orii opțio­nale
 • mânere rota­tive pentru o mânuire con­for­tabilă, într-un design atrăgător
 • opțiuni pentru mânerele rota­tive:
  • cu acțio­nare dintr-o parte sau din ambele părți
  • ori­ficiu pentru butuc pro­filat sau butuc rotund elveţian
  • cu posi­bili­tate de intro­du­cere / detașare
  • cu pre­lungire pentru zona fără obst­a­cole
  • inox, aluminiu sau alamă lus­truită
 • cu protectie de suprafață ferGUard* argintiu pentru o pro­tecție anti-coro­zivă de durată

Exclusiv pentru elemente de lemn / mate­rial plastic:

 • separare ter­mică optimă în zona pardo­selii cu pragul GU-thermostep
 • printr-un consum redus de mate­rial, soluțiile alter­na­tive pentru praguri oferă o gamă largă de domenii de utilizare

product_overview_gu

♦ Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care, cu acțio­nare moto­rizată

Fero­ne­riile culi­s­ante cu ridi­care cu motoare și senzori cu control elec­tronic nu sunt doar extrem de sigure ci sunt, de ase­menea, dispo­nibile în două ­variante: se poate alege între un sis­tem montat aparent ( vizibil ) si o ver­siune mai elegantă, ascunsă.

Domeniile de utilizare reco­man­date: în domeniul rezidențial, hoteluri dar si gradinițe, spi­tale, cămine pentru bătrâni sau în amenajările speciale pentru per­soanele cu dizabilități.

Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care, cu acțio­nare automată  HS-Master

HS_MASTER_motorizare_gu

 • Ridi­carea, culisarea până la  deschi­dere / închi­dere dorită a canatului sunt efectuate automat
 • Sis­temul de acțio­nare a fero­ne­riei HS-Master este dotat în principiu cu un dispo­zitiv de pro­tecție la supras­ar­cină. Opțional pot fi utilizate, în comple­tare, și alte compo­nente de sigu­ranță, gen barieră lumi­noasă, perdea lumi­noasă sau senzor radar
 • Acțio­nare prin: comutator de perete / comutator cu cheie, eleco­mandă radio, funcție push-and go prin împingerea ușoară a canatului, mâner rotativ
 • Control 100 % al calității și funcționării fie­cărui sistem de acțio­nare înainte de livrare
 • Fără curent elec­tric pe canatatul mobil
 • Se poate utiliza pentru elemente din lemn, mate­rial plastic sau aluminiu (cu broască cu meca­nism pentru culisare şi ridi­care, dis­tanţa de la centrul găurii cheii la mar­gine: 37,5 mm).
 • Ele­men­tele culi­s­ante cu ridi­care în care a fost montat deja sis­temul de fero­nerie GU-934 pot fi ree­chi­pate fără pro­bleme
 • Sis­temul complet cu toate compo­nen­tele de sigu­ranță este ver­i­ficat DEKRA (Uniunea germană de moni­to­rizare a autove­hi­culelor)
 • Sistem de acțio­nare cu zgomot extrem de redus

Fero­nerie culi­s­antă cu ridi­care HS-Master CONCEALED

HS-Master_CONCEALED_guUnitatea de acționare este inte­grată complet în pro­filul tocului

 • îndeplineste cele mai înalte cerințe privind desi­gnul și aspectul
 • ade­cvate pentru con­struire fără obst­a­cole con­form DIN 18040
 • ridi­carea, culisarea până la dis­tanța dorită de deschi­dere și închi­dere a canatului sunt efectuate moto­rizat în tehnica fia­bilă HS-Master
 • sis­temul de acțio­nare a fero­ne­riei HS-Master este dotat în principiu cu un dispo­zitiv de pro­tecție la supras­ar­cină și este ver­i­ficat DEKRA. Opțional pot fi utilizate în comple­tare și alte compo­nente de sigu­ranță, gen barieră lumi­noasă, perdea lumi­noasă sau senzor radar
 • acțio­nare prin: comutator de perete / comutator cu cheie, teleco­mandă radio, funcție push-and go prin împingerea ușoară a canatului, mâner rotativ
 • control 100 % al calității și funcționării fie­cărui sistem de acțio­nare înainte de livrare
 • fără curent elec­tric la canat
 • se poate utiliza pentru elemente din lemn, la cerere şi din aluminiu (cu broască cu meca­nism pentru culisare şi ridi­care, dis­tanţa de la centrul găurii cheii la mar­gine: 37,5 mm)
 • Sistem de acțio­nare cu zgomot extrem de redus

 

♦ Modul de ven­ti­lare pe timp de noapte la uşile culi­s­ante cu ridi­care

Sigu­ranță și con­fort în ven­ti­lare într-un singur sistem

În poziția de ven­ti­lare, bolțu­rile de blo­care din două piese ale modulului de ven­ti­lare sunt blo­cate în condiții de sigu­ranță astfel încât pe par­cursul aerisirii încăperea rămâne pro­tejată împo­t­riva intrării prin efracție.

modul_ventilare_usa_culisanta_gu

 
 • Blocat în condiții de sigu­ranță în poziția de ven­ti­lare
 • Testare pentru clasa de secu­ri­tate WK2 con­form EN 1627
 • Pot fi utilizate fără efor­turi mari în elemente culi­s­ante cu ridi­care cu sis­teme de fero­nerie GU-934 și GU-937 (pro­file de lemn și diverse pro­file de mate­rial plastic)

Alte caracte­ristici:

 • Profil de ven­ti­lare din aluminiu eloxat cu pro­tecție inte­g­rată împo­t­riva insectelor
 • Etanșare în partea de sus către cadru și în partea de jos către prag prin piese de îmbi­nare armo­nizate optim
 • Bolțu­rile de blo­care din 2 piese sunt fixate sigur și în poziția de ven­ti­lare, deoarece vor fi înșu­rubate sigur prin toc în mai multe plăci de oțel situate în exte­rior. 

praguri_GU_thermostep

♦ Praguri GU-thermostep

Pragul reprez­intă o compo­nentă importantă a unui ele­ment culi­sant cu ridi­care. Prin separarea ter­mică, va fi între­rupt fluxul de căldură din zona inte­rioară către zona exte­rioară, astfel putând fi realizate eco­nomii cons­ide­rabile de energie. Dincolo de aceasta, pragu­rile GU se evidențiază printr-un înalt grad de stabili­tate.

Cu pragu­rile GU-thermostep 204 şi 164, a căror con­for­mi­tate cu normele CE este certificata şi care izolează termic optim, se redu­ce fluxul de căldură în zona îmbinărilor de jos ale ele­men­telor culi­s­ante cu ridi­care din lemn sau mate­rial plastic. Acest lucru asigură eco­nomii cons­ide­rabile de energie.

De ase­menea, aceste praguri con­fecţionate individual se evidențiază printr-un înalt grad de stabili­tate.


♦ Limi­t­ator HS-SPEED

Sigu­ranță în operare în cazul ele­men­telor mari și grele

SPEEDLimiter_usa_culisanta_GU

La închi­derea, respectiv deschi­derea unui ele­ment culi­sant cu ridi­care cu o greutate mare a canatului, în faza de accelerare se creează o energie cinetică care poate fi frâ­nată cu difi­cul­tate.

Limi­t­a­torul HS-SPEED limit­ează accelerarea canatului și previne astfel rănirea per­soa­nelor sau dete­riorarea usii.

 • Niciun fel de redu­cere a con­for­tului obișnuit de operare
 • Montaj simplu
 • Limitatorul poate echipa un sistemul de culisare deja instalat
 • Pentru profile din lemn, PVC sau aluminiu

Recomandat pentru următoarele domenii de utilizare:

 • Obie­c­tive cu cerințe ridicate în domeniul sigu­ranței
 • Toate insti­tuțiile pub­lice care sunt supuse regle­mentărilor de preve­nire a acciden­telor
 • Toate amenajările pentru copii: grădinițe, școli ele­mentare etc.

♦ Gama de mânere pentru uşile culisante de balcoane şi terasegama_manere_usi_culisante_gu


♦ Uşa culisant – liftantă automată HS ePower: confort, siguranţă şi tehnologie de vârf la uşa culisant-liftantă automată HS ePower

Modelul HS ePOWER – o combinaţie între o glisantă-liftantă, o unitate de automatizare şi un prag fără obstacole – fiind astfel posibilă o operare confortabilă şi sigură, fără nici un efort, fiind certificată ca fiind fără bariere, conform DIN 18040.
Sistemul HS ePOWER poate fi utilizat pentru tâmplăriile din lemn, plastic sau aluminiu, gradul ridicat de izolare termică şi fonică recomandând-ul inclusiv pentru casele pasive.
Acţionarea uşii se poate face de la un mic panou de comandă aplicat pe unul din profilele uşii, folosind telecomanda, existând şi varianta de a fi integrată într-un sistem complex de automatizare a casei, gestionat prin smart-phone.
Catalog prezentare în limba germană, click aici 

♦ Cataloage şi documentaţii tehnice uşi culisante cu ridicare G-U

Catalog prezentare generala sisteme feronerie uşi culisante cu ridicare marca G-Ucoperta_catalog_gen_culisante_ridicare_guSisteme de feronerie culisantă cu ridicare pentru tâmplărie din lemncoperta_catalog_gen_culisante_ridicare_aluminiu_guSisteme de feronerie culisantă cu ridicare pentru tâmplărie din aluminiucoperta_catalog_gen_culisante_ridicare_lemn_gu

 

Detalii suplimentare:G-U Ferrom Romania: www.g-u.ro,  office@g-u.ro, telefon 031 402 56 55