Meniu principal

Termeni şi condiţii

 

Condiţii generale pentru utilizarea Site-ului

1.1 Condiţiile generale de acces şi utilizare („Termeni şi Condiţii”), detaliate mai jos, sunt aplicabile în totalitate, permanent şi în mod necondiţionat tuturor vizitatorilor/utilizatorilor Site-ului.
1.2 Prin accesarea Site-ul şi utilizarea conţinutului acestuia, utilizatorul ia la cunostinţă şi acceptă implicit Termenii şi Condiţiile prezente, care înlocuiesc orice alte acorduri anterioare. Ca urmare, în cazul în care Termenii şi Condiţiile Site-ului nu sunt considerate acceptabile pentru utilizator, este recomandabil ca acesta să înceteze imediat utilizarea Site-ului.
1.3 Prin intermediul acestui Site se poate realizeaza promovarea ori se pot face referiri la produsele şi serviciile ale companiilor româneşti sau străine care activeaza în domeniul uşilor, sau în domenii conexe, activitaţile acestora, planurile de afaceri, relaţiile cu partenerii de afaceri, structura organizatorică etc.
1.4 Conţinutul Site-ului este cu titlu informativ şi nu creează raporturi juridice sau obligaţii pentru „Despre uşi”. Accesarea Site-ului şi/sau participarea în orice mod la activităţile descrise pe Site nu creează niciun fel de drepturi pentru utilizatori sau terţe persoane în raport cu „Despre uşi”
1.5 Accesul către acest Site poate fi restricţionat sau suspendat oricând, fără o înstiinţare prealabilă, inclusiv din motive de securitate ori pe parcursul execuţiei unei sesiuni de mentenanţă, fără ca prin aceasta să se nască vreun drept la despăgubiri în sarcina „Despre uşi”

Obligaţii şi drepturi ale utilizatorilor DespreUşi

2.1. Conţinutul se poate descarcă doar în scopul pentru care a fost creat Site-ul, pentru folos personal şi fără caracter comercial şi cu condiţia ca utilizatorul să se conformeze la prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Termenii şi Condiţiile de faţă;
2.2. Nu este permisă distribuirea, modificarea, copierea (cu excepţia celor mai sus menţionate), transmiterea, expunerea, refolosirea, reproducerea, publicarea, autorizarea, acordarea de licenţe de folosire, crearea de lucrări derivate din, sau transferarea, vinderea sau folosirea Conţinutului în alt mod, fără acordul în scris al „Despre uşi”, daca nu se prevede altfel în Termenii şi Condiţiile prezente;
2.3. Este interzisă folosirea Site-ului pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament contrar legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, sau ar putea conduce la atragerea răspunderii civile, contravenţionale, disciplinare, penale sau de alta natură sau ar încălca în alt mod legea. „Despre uşi” va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate în scopul aplicării legii şi se va conforma cu orice hotărâre judecătorească sau cerere a organelor abilitate prin care se solicită dezvăluirea identităţii oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul „Despre uşi”
2.4. „Despre uşi” şi îşi rezervă dreptul de a dispune oricând măsuri privind restricţionarea accesului oricărui utilizator/vizitator care încalcă prevederile Termenilor şi Condiţiilor.

Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. Domeniul şi site-ul „Despre uşi”  şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, fără limitare, toate materialele pe care Site-ul le conţine, indiferent de formă ori conţinutul acestora şi fără a se limita la texte scrise, imagini, documente audio, video sau audio-video, logo-uri, sloganuri etc. („Conţinutul”) este proprietatea „Despre uşi”. Fac excepţie materialele trimise spre publicare, pe baza de contract sau înţelegere scrisă şi materialele de interes general, publice, puse la dispoziţie de companiile naţionale sau internaţionale.
3.2. Prin simpla încărcare / expediere pe Site a unor materiale de către utilizatori, se consideră ca, în mod legal şi cu respectarea oricărui drept al terţilor, expeditorul autorizează în mod expres „Despre uşi” să utilizeze şi să dispună fără restricţii de respectivul material.
3.3. Sub rezerva prevederilor Capitolului 3 de mai jos, este strict interzisă copierea, reproducerea şi/sau utilizarea în orice alt mod a Conţinutului şi a oricărei părţi din acesta fără permisiunea expresă „Despre uşi”.

Modificări ale Conţinutului DespreUşi

4.1. „Despre uşi” işi rezervă dreptul de modificare a Conţinutului Site-ului, fără niciun fel de preaviz explicit sau implicit.
4.2. „Despre uşi” nu îşi asumă nicio formă de răspundere pentru felul în care este accesat şi/sau utilizat Continutul Site-ului de către utilizatori sau pentru implicaţiile care ar putea decurge din accesarea şi/sau utilizarea acestuia.

Exonerarea de Răspundere

5.1. Accesarea şi utilizarea „Despre uşi” este o alegere care aparţine exclusiv utilizatorului. Fiecare utilizator este răspunzător atât pentru propriile activităţi desfăsurate în cadrul contului sau, cât şi pentru acurateţea şi corectitudinea informaţiilor furnizate cu ocazia utilizării Site-ului.
5.2. „Despre uşi” sau orice altă persoană implicată în conceperea, producerea sau dezvoltarea Site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, care ar putea rezulta din sau în legătură cu accesarea şi utilizarea Site-ului sau a Continutului sau. „Despre uşi” nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi răspunzatoare pentru niciun prejudiciu care ar putea să apară în urma accesării sau utilizarii Site-ului, a descărcării oricărui material, informaţie, text, imagine, fisier video sau audio de pe acest Site.
5.3. „Despre uşi” nu îşi asumă niciun fel de răspundere cu privire la orice erori sau disfuncţionalităţi ale programelor de calculator utilizabile în legătură cu vizitarea/utilizarea Site-ului şi nu poate fi făcut răspunzător pentru erori intervenite în legatură cu expedierea/recepţionarea mesajelor de tip e-mail.

Link-uri către site-urile unei terţe părţi

6.1. „Despre uşi” contine link-uri către alte site-uri. Accesarea acestor link-uri este la libera alegere a utilizatorului.
6.2. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză. Pentru evitarea oricărui dubiu, „Despre uşi” nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru condiţiile de confidenţialitate, securitate şi de funcţionalitate ale acestor site-uri. De asemenea, „Despre uşi” nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor care pot fi accesate prin legături de pe Site şi nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. În cazul în care utilizatorul intră printr-un link pe astfel de site-uri, îşi asumă personal orice fel de risc.
6.3 Fără a se limita la cele mai sus menţionate, „Despre uşi” îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
a) Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
b) Sunt inexacte, incomplete sau contin informaţii înşelătoare;
c) Au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui scop licit, moral şi conform ordinii publice;
d) Nu oferă o securitate adecvată;
e) Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv;
f) Sunt licenţioase, calomnioase ori lezează în orice mod interesele sau drepturile utilizatorului etc. însă nelimitat la situaţiile de mai sus.

Politica de confidenţialitate

Prevederi Generale
7.1. „Despre uşi” respectă dreptul la intimitate şi viaţă privată. De asemenea, „Despre uşi” respectă şi se conformează legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
7.2. Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail transmise pe „Despre uşi”, prin poştă electronică sau prin orice altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate.
7.3. Sub rezerva prevederilor din Termeni şi condiţii, Capitolului 1, orice alt fel de comunicări sau materiale transmise pe „Despre uşi”, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Protecţia datelor cu caracter personal
8.1 „Despre uşi” nu colectează nicio informaţie care ar putea permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresa, număr de telefon, email), în afara cazului în care acestea sunt oferite în mod voluntar de utilizatori. Furnizarea voluntară de informaţii este considerată şi reprezintă consimţămantul utilizatorului ca datele sale personale să fie folosite de „Despre uşi” în conformitate cu termenii prezenţei Politici de Confidenţialitate.
8.2. Dacă utilizatorul nu vrea ca datele sale să fie prelucrate, este rugat să nu furnizeze niciun fel de date cu caracter personal. Dacă utilizatorul a comunicat deja datele sale personale şi vrea ca acestea să fie scoase din baza de date a Site-ului, poate solicita oricând acest lucru (direct sau prin reprezentantul legal, după caz), folosind pagina Contact.
8.3 Atunci când utilizatorul furnizează date personale, „Despre uşi” le poate folosi în următoarele scopuri declarate, dacă altele nu sunt specificate:
a) stocarea si procesarea acelor informaţii pentru a înţelege mai bine nevoile utilizatorilor şi pentru a îmbunătăţi comunicarea cu aceştia;
b) pentru a contacta utilizatorul cu scopul de a răspunde unei solicitări pe care acesta a transmis-o „Despre uşi”
8.4. „Despre uşi” va păstra confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor, le va prelucra cu bună-credinţă şi le va dezvălui terţilor autorizaţi numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.5. Utilizatorilor Site-ului le sunt garantate drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă, inclusiv, dar fără limitare la dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, etc.
8.6 Informaţii suplimentare care se colectează automat
În anumite situaţii, „Despre usi” poate colecta în mod automat (deci nu prin înregistrare voluntară) informaţii cu caracter tehnic şi nu datele de identificare ale utilizatorului (care îşi păstrează anonimitatea). Acest tip de informaţie tehnică poate fi, dar nu se reduce la: tipul de browser Internet folosit, sistemul de operare, numele domeniului sau al gazdei domeniului de pe care utilizatorul a ajuns la „Despre uşi” etc.

Revizuiri ale Termenilor si Condiţiilor. Legea aplicabilă. Litigii

9.1. „Despre uşi” îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau retrage Termenii şi Condiţiile Site-ului la orice oră şi fără preaviz.
9.2. Orice utilizare a Site-ului după schimbarea acestor Termeni şi Condiţii înseamnă implicit că utilizatorul este de acord cu modificările apărute.
9.3. Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate de legea română.
9.4. Utilizatorii agreează ca orice neînţelegeri apărute în legătură cu utilizarea Site-ului să fie supuse spre soluţionare instanţei române competente de la sediul „Despre uşi” din Bucureşti.

 

Veranda Concept SRL – Bd. Constantin Brâncoveanu, nr.116, sector 4, Bucureşti, România, Cod fiscal 33829901, J40/13622/2014
office@despreusi.ro, www.despreusi.ro, facebook: www.facebook.com/despreusi,